تاریخ به روز رسانی : 96/06/5


 

تراکت گلاسه 135 گرم

چاپ 6 ساعته

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

۲ روزه

170/000

7 روزه

140/000

یکرو

1000 عددی

A4

290-288 MM

--

۲ روزه

210/000

7 روزه

175/000

دورو

250/000

۲ روزه

212/000

7 روزه

180/000

یکرو

2000 عددی

265/000

۲ روزه

245/000

7 روزه

215/000

دورو

--

۲ روزه

330/000

7 روزه

290/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

365/000

7 روزه

325/000

دورو

--

۲ روزه

105/000

7 روزه

76/000

یکرو

1000 عددی

A5

200-145 MM

--

۲ روزه

135/000

7 روزه

95/000

دورو

175/000

۲ روزه

135/000

7 روزه

110/000

یکرو

2000 عددی

195/000

۲ روزه

170/000

7 روزه

145/000

دورو

--

۲ روزه

205/000

7 روزه

180/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

225/000

7 روزه

198/000

دورو

--

۲ روزه

60/000

7 روزه

50/000

یکرو

1000 عددی

A6

145-100 MM

--

۲ روزه

75/000

7 روزه

65/000

دورو

85/000

۲ روزه

65/000

7 روزه

55/000

یکرو

2000 عددی

95/000

۲ روزه

90/000

7 روزه

80/000

دورو

--

۲ روزه

115/000

7 روزه

95/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

140/000

7 روزه

105/000

دورو

--

۲ روزه

210/000

7 روزه

190/000

یکرو

1000 عددی

B4

340-240

MM

--

۲ روزه

270/000

7 روزه

260/000

دورو

--

۲ روزه

270/000

7 روزه

255/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

340/000

7 روزه

310/000

دورو

--

۲ روزه

405/000

7 روزه

395/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

470/000

7 روزه

450/000

دورو

--

۲ روزه

145/000

7 روزه

120/000

یکرو

1000 عددی

B5

240-170 MM

--

۲ روزه

185/000

7 روزه

165/000

دورو

--

۲ روزه

195/000

7 روزه

170/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

205/000

7 روزه

185/000

دورو

--

۲ روزه

245/000

7 روزه

235/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

280/000

7 روزه

275/000

دورو

--

۲ روزه

75/000

7 روزه

65/000

یکرو

1000 عددی

B6

170-120 MM

--

۲ روزه

105/000

7 روزه

90/000

دورو

--

۲ روزه

110/000

7 روزه

95/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

135/000

7 روزه

120/000

دورو

--

۲ روزه

175/000

7 روزه

165/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

190/000

7 روزه

180/000

دورو

 
 
 
 

تراکت گلاسه 170گرم

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

۲ روزه

255/000

7 روزه

230/000

یکرو

2000 عددی

A4

280-200 MM

۲ روزه

28/000

7 روزه

275/000

دورو

۲ روزه

340/000

7 روزه

325/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

390/000

7 روزه

370/000

دورو

۲ روزه

175/000

7 روزه

155/000

یکرو

2000 عددی

A5

140-200 MM

۲ روزه

190/000

7 روزه

180/000

دورو

۲ روزه

210/000

7 روزه

195/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

235/000

7 روزه

225/000

دورو

۲ روزه

95/000

7 روزه

80/000

یکرو

2000 عددی

A6

140-100 MM

۲ روزه

125/000

7 روزه

110/000

دورو

۲ روزه

140/000

7 روزه

130/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

165/000

7 روزه

155/000

دورو

 
 
 

تراکت گلاسه 120گرم

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

 

--

 

یکرو

2000 عددی

A4

290-200 MM

--

 

--

 

دورو

۲ روزه

305/000

7 روزه

285/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

340/000

7 روزه

200/000

دورو

--

 

--

 

یکرو

2000 عددی

A5

145-200 MM

--

 

--

 

دورو

۲ روزه

205/000

7 روزه

195/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

235/000

7 روزه

220/000

دورو

--

 

--

 

یکرو

2000 عددی

A6

145-100 MM

--

 

--

 

دورو

۲ روزه

120/000

7 روزه

110/000

یکرو

4000 عددی

۲ روزه

135/000

7 روزه

125/000

دورو

 
 
 
 

تراکت تحریر 80 گرم

چاپ 6 ساعته

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

۲ روزه

155/000

7 روزه

122/000

یکرو

1000 عددی

A4

290 -200 MM

--

۲ روزه

185/000

7 روزه

170/000

دورو

250/000

۲ روزه

180/000

7 روزه

144/000

یکرو

2000 عددی

240/000

۲ روزه

225/000

7 روزه

195/000

دورو

--

۲ روزه

260/000

7 روزه

218/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

305/000

7 روزه

260/000

دورو

--

۲ روزه

98/000

7 روزه

65/000

یکرو

1000 عددی

A5

200 -145 MM

--

۲ روزه

120/000

7 روزه

90/000

دورو

175/000

۲ روزه

110/000

7 روزه

88/000

یکرو

2000 عددی

195/000

۲ روزه

140/000

7 روزه

112/000

دورو

--

۲ روزه

187/000

7 روزه

140/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

208/000

7 روزه

175/000

دورو

--

۲ روزه

50/000

7 روزه

40/000

یکرو

1000 عددی

A6

145 -100 MM

--

۲ روزه

70/000

7 روزه

60/000

دورو

78/000

۲ روزه

58/000

7 روزه

48/000

یکرو

2000 عددی

99/000

۲ روزه

77/000

7 روزه

64/000

دورو

--

۲ روزه

99/000

7 روزه

75/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

128/000

7 روزه

96/000

دورو

--

۲ روزه

180/000

7 روزه

155/000

یکرو

1000 عددی

B4

340240

MM

--

۲ روزه

230/000

7 روزه

210/000

دورو

--

۲ روزه

195/000

7 روزه

170/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

260/000

7 روزه

230/000

دورو

--

۲ روزه

300/000

7 روزه

280/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

370/000

7 روزه

340/000

دورو

--

۲ روزه

100/000

7 روزه

85/000

یکرو

1000 عددی

B5

240 -170 MM

--

۲ روزه

150/000

7 روزه

140/000

دورو

--

۲ روزه

145/000

7 روزه

110/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

165/000

7 روزه

150/000

دورو

--

۲ روزه

190/000

7 روزه

180/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

220/000

7 روزه

210/000

دورو

--

۲ روزه

65/000

7 روزه

50/000

یکرو

1000 عددی

B6

170 -120 MM

--

۲ روزه

85/000

7 روزه

75/000

دورو

--

۲ روزه

75/000

7 روزه

65/000

یکرو

2000 عددی

--

۲ روزه

105/000

7 روزه

85/000

دورو

--

۲ روزه

125/000

7 روزه

105/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

160/000

7 روزه

125/000

دورو

 
 
 
 
 
 
 
 

پوستر گلاسه 135 گرم

چاپ فوری

یکرو / دو رو

چاپ معمولی

یکرو / دو رو

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

--

--

2 روزه

1/250/000

یکرو

1000

A1 پوستر

90-60

890-580

MM

--

--

--

 2 روزه

1/520/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

580/000

یکرو

1000

A2 پوستر

45-60

430-590

MM

--

--

--

 2 روزه

700/000

یکرو

2000

3 روزه

415/000

دورو

3 روزه

305/000

یکرو

1000

A3 پوستر

7/29-42

297-420

MM

3 روزه

490/000

دورو

 3 روزه

375/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

1/350/000

یکرو

1000

B1 پوستر

70-100

680-990

MM

--

--

--

 2 روزه

1/670/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

575/000

یکرو

1000

B2 پوستر

70-50

690-480

MM

--

--

--

 2 روزه

720/000

یکرو

2000

--

--

--

4 روزه

310/000

یکرو

1000

B3 پوستر

50-35

480-340

MM

--

--

--

 4 روزه

430/000

یکرو

2000

 
 
 

پوستر تحریر 80 گرم

چاپ فوری

یکرو / دو رو

چاپ معمولی

یکرو / دو رو

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

--

--

2 روزه

1/180/000

یکرو

1000

A1 پوستر

90-60

890-580

MM

--

--

--

 2 روزه

1/370/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

470/000

یکرو

1000

A2 پوستر

45-60

430-590

MM

--

--

--

 2 روزه

565/000

یکرو

2000

3 روزه

395/000

دورو

3 روزه

275/000

یکرو

1000

A3 پوستر

7/29-42

297-420

MM

3 روزه

455/000

دورو

 3 روزه

335/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

1/100/000

یکرو

1000

B1 پوستر

70-100

680-990

MM

--

--

--

 2 روزه

1/370/000

یکرو

2000

--

--

--

2 روزه

465/000

یکرو

1000

B2 پوستر

70-50

690-480

MM

--

--

--

 2 روزه

590/000

یکرو

2000

--

--

--

4 روزه

285/000

یکرو

1000

B3 پوستر

50-35

480-340

MM

--

--

--

 4 روزه

345/000

یکرو

2000

 
 
 

فرم های چاپ ریسو1000 عدد

دورو

یکرو

سایز

نوع چاپ

44/000

25/000

A5

مشکی

57/000

44/000

A4

60/000

40/000

A5

رنگی (شبرنگ)

80/000

60/000

A4

35/000

20/000

A5

 کاغذ رنگی (الوان) 60 گرم

50/000

38/000

A4

--

130/000

مخملی

پاکت نامه

--

155/000

A5

--

220/000

A4

 
 
 
 
 
 
    کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
 
 
 

صدرا به ارائه خدمات چاپ دیجیتال اعم از چاپ فضای داخلی (Indoor) و فضای خارجی (outdoor) و چاپ افست به صورت شیت های عمومی و اختصاصی و همچنین اقلام متنوعی از هدایای تبلیغاتی می پردازد .


خدمات صدرا :

 

مشاوره و طراحی :

تیم مشاوره و طراحی صدرا با علم به روش ها و ایده های متفاوت تبلیغات و با توجه به درخواست شما به ارائه راهکارهای مناسب برای بالا بردن اثر بخشی تبلیغات می پردازد . خلاقیت و ابتکار با توجه به نکات فنی و تکنیک های مورد نیاز از امتیازات طراحان صدرا است که باعث می شود فرآیند تبلیغات و انتقال پیام شما به مخاطب به بهترین شکل انجام پذیرد .

 

خدمات چاپ :

مرکز چاپ صدرا برای برآورده کردن تمام نیازهای چاپی در حال حاضر امکان چاپ افست در شیت های عمومی و اختصاصی و چاپ دیجیتال با کیفیت و سرعت بالا را در خدمات خود گنجانده است . این خدمات شامل چاپ انواع کاتالوگ و بروشور ، پوستر ، تراکت، هدایای تبلیغاتی ، تقویم و سر رسید ، بسته بندی و ساک دستی ، چاپ CD و DVD  و کاور، کارت های ویزیت، ست اداری و ... می باشد.

 

چاپ سایز بزرگLarge Format:

چاپ صدرا با در اختیار داشتن دو دستگاه چاپ outdoor در عرض 320 سانتیمتر با سرعت و کیفیت بالا و یک دستگاه اکوسالونت جهت چاپ های با کیفیت و indoor امکان چاپ سریع و با کیفیت را بر روی انواع متریال فراهم آورده است. این تکنولوژی برای تبلیغات محیطی و بر روی انواع متریال مانند : بنر، فلکس، وینیل، مش و بک لایت پر کاربرد است .

 

تابلوسازی و خدمات نمایشگاهی :

واحد تابلوسازی صدرا در حال حاضر کلیه فعالیت های ساخت، نصب و ترمیم انواع تابلوهای فلکسی و چلنیوم را به طور کامل انجام می دهد . صدرا برای اطمینان مشتریان از محصول نهایی امکان چاپ در حضور آن ها و یا ارسال نمونه چاپ شده برای تائید رنگ و کیفیت چاپ ها را فراهم نموده است .