چاپ این صفحه

لیست قیمت سربرگ

رای دادن به این مورد
(0 رای)

کاتالوگ

سربرگ

کارت ویزیت

پاکت

ست اداری

پوستروتراکت

استند نمایشگاهی

چاپ و رایت cd&dvd

فاکتور

 
 
 
 
 

سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

180/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

7 روزه

255/000

دورو

7 روزه

110/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

7 روزه

155/000

دورو

 
 
 
 

سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

230/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

7 روزه

270/000

دورو

7 روزه

145/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

7 روزه

158/000

دورو

 
 
 
 

سربرگ تحریر 80 گرم سایز واقعی

چاپ 6 ساعته

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

۲ روزه

176/000

7 روزه

126/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

--

۲ روزه

220/000

7 روزه

184/000

دورو

230/000

۲ روزه

204/000

7 روزه

145/000

یکرو

2000 عددی

290/000

۲ روزه

261/000

7 روزه

210/000

دورو

--

۲ روزه

330/000

7 روزه

243/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

380/000

7 روزه

297/000

دورو

--

۲ روزه

108/000

7 روزه

68/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

--

۲ روزه

138/000

7 روزه

99/000

دورو

145/000

۲ روزه

129/000

7 روزه

88/000

یکرو

2000 عددی

170/000

۲ روزه

150/000

7 روزه

110/000

دورو

--

۲ روزه

190/000

7 روزه

140/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

215/000

7 روزه

174/000

دورو

--

۲ روزه

60/000

7 روزه

40/000

یکرو

1000 عددی

A6

148-105 MM

--

۲ روزه

85/000

7 روزه

60/000

دورو

80/000

۲ روزه

70/000

7 روزه

48/000

یکرو

2000 عددی

105/000

۲ روزه

90/000

7 روزه

64/000

دورو

--

۲ روزه

120/000

7 روزه

75/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

140/000

7 روزه

96/000

دورو

 
مشاهده 991 مرتبه