انتخاب تفكيك پذيري يا همان رزولوشن مناسب اولين گام در طراحي به حساب مي آيد. اشتباه در انتخاب رزولوشن ممكن است باعث خراب شدن كار چاپي گردد. در اين مقاله به اختصار به نحوه انتخاب رزولوشن مناسب براي كارهاي مختلف خواهم پرداخت.