خدمات صدرا (19)

خدمات صدرا به شرح زیر می باشد.

کاتالوگ

سربرگ

کارت ویزیت

پاکت

ست اداری

پوستروتراکت

استند نمایشگاهی

چاپ و رایت cd&dvd

فاکتور

 

چهاررنگA5 سایز(NCR) کاربنلس

220/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

265/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگA4 سایز(NCR) کاربنلس

310/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

370/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگB5 سایز(NCR) کاربنلس

240/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

285/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

چهاررنگB4 سایز(NCR) کاربنلس

380/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

470/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی B5 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز 

130/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

180/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی B4 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

220/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

290/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A5 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

180/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

210/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A4 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

230/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

295/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

 چهاررنگA5 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

210/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

245/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه  

 

چهررنگA4 تحریر 80 گرم و الوان اندونزی 60 گرم سایز

270/000

10 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

355/000

10 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A5 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

110/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

150/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکی A4 تحریر 80 گرم و الوان ایرانی 60 گرم سایز

000/230

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

000/295

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

 

تک رنگ مشکیA5 سایز(NCR) کاربنلس

130/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

180/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

260/000

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

تک رنگ مشکیA4 سایز(NCR) کاربنلس

000/220

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

000/250

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

000/275

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

تک رنگ مشکیB5 سایز(NCR) کاربنلس

150/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

205/000

5 روز کاری

1000 شماره 20 دسته

سه نسخه

275/000

5 روز کاری

1000 شماره 40 دسته

چهارنسخه

 

 کاربنلس(NCR)سایز B4تک رنگ مشکی

240/000

4 روز کاری

1000 شماره 20دسته

دو نسخه

310/000

5 روز کاری

1000 شماره 20دسته

سه نسخه

380/000

5 روز کاری

1000 شماره 40دسته

چهارنسخه 

 
 

تاریخ به روز رسانی : 96/06/5


 

پاکت تحریر 80 گرم

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

170/000

1000

پاکت نامه

230-260

MM

7 روزه

210/000

2000

7 روزه

350/000

5000

7 روزه

185/000

1000

A5 پاکت

245-345

MM

7 روزه

247/000

2000

7 روزه

398/000

5000

7 روزه

295/000

1000

A4 پاکت

345-480

MM

7 روزه

410/000

2000

7 روزه

730/000

5000

 
 
 
 

پاکت گلاسه 135 گرم

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

190/000

1000

پاکت نامه

230-260

MM

7 روزه

277/000

2000

7 روزه

425/000

5000

7 روزه

195/000

1000

A5 پاکت

245-345

MM

7 روزه

295/000

2000

7 روزه

535/000

5000

7 روزه

345/000

1000

A4 پاکت

345-480

MM

7 روزه

480/000

2000

7 روزه

955/000

5000

 
 
 

پاکت کتان 120 گرم

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

190/000

1000

پاکت نامه

230-260

MM

7 روزه

195/000

1000

A5 پاکت

245-345

MM

7 روزه

345/000

1000

A4 پاکت

345-480

MM

7 روزه

720/000

1000

A3 پاکت

475-670

MM

 
 
 

پاکت تحریر 100 گرم

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

220/000

1000

پاکت نامه

230-260

MM

7 روزه

255/000

1000

A5 پاکت

245-345

MM

7 روزه

350/000

1000

A4 پاکت

345-480

MM

 
 
 
 

A3 پاکت

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

730/000

1000

 تحریر120 گرمA3 پاکت

475-670

MM

7 روزه

795/000

1000

 کتان 120 گرمA3 پاکت

475-670

MM

 
 

کاتالوگ

سربرگ

کارت ویزیت

پاکت

ست اداری

پوستروتراکت

استند نمایشگاهی

چاپ و رایت cd&dvd

فاکتور

 
 

کاتالوگ تک برگی (300 گرمی)

چاپ 6 ساعته

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دو رو

نام محصول

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

340/000

1 روزه

245/000

7 روزه

225/000

یکرو

گلاسه یووی

1000 عددی

A4 200-288 MM

395/000

1 روزه

335/000

7روزه

305/000

دورو

350/000

1 روزه

255/000

7روزه

235/000

یکرو

سلفون مات

1000 عددی

405/000

1 روزه

345/000

7روزه

315/000

دورو

345/000

1 روزه

250/000

7روزه

230/000

یکرو

سلفون براق

1000 عددی

400/000

1 روزه

340/000

7روزه

310/000

دورو

--

--

--

7روزه

355/000

یکرو

سوسماری

1000 عددی

--

--

--

7روزه

395/000

دورو

 
 
 
 

A4 فولدر

چاپ معمولی

تیراژ

نام محصول

تحویل

قیمت

7 روزه

995/000

1000

 (گلاسه 300 گرم سلفون مات یا براق)A4 فولدر

 

سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

180/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

7 روزه

255/000

دورو

7 روزه

110/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

7 روزه

155/000

دورو

 
 
 
 

سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

7 روزه

230/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

7 روزه

270/000

دورو

7 روزه

145/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

7 روزه

158/000

دورو

 
 
 
 

سربرگ تحریر 80 گرم سایز واقعی

چاپ 6 ساعته

چاپ فوری

چاپ معمولی

یکرو / دورو

تیراژ

سایز فایل

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

--

۲ روزه

176/000

7 روزه

126/000

یکرو

1000 عددی

A4

297-210 MM

--

۲ روزه

220/000

7 روزه

184/000

دورو

230/000

۲ روزه

204/000

7 روزه

145/000

یکرو

2000 عددی

290/000

۲ روزه

261/000

7 روزه

210/000

دورو

--

۲ روزه

330/000

7 روزه

243/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

380/000

7 روزه

297/000

دورو

--

۲ روزه

108/000

7 روزه

68/000

یکرو

1000 عددی

A5

210-148 MM

--

۲ روزه

138/000

7 روزه

99/000

دورو

145/000

۲ روزه

129/000

7 روزه

88/000

یکرو

2000 عددی

170/000

۲ روزه

150/000

7 روزه

110/000

دورو

--

۲ روزه

190/000

7 روزه

140/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

215/000

7 روزه

174/000

دورو

--

۲ روزه

60/000

7 روزه

40/000

یکرو

1000 عددی

A6

148-105 MM

--

۲ روزه

85/000

7 روزه

60/000

دورو

80/000

۲ روزه

70/000

7 روزه

48/000

یکرو

2000 عددی

105/000

۲ روزه

90/000

7 روزه

64/000

دورو

--

۲ روزه

120/000

7 روزه

75/000

یکرو

5000 عددی

--

۲ روزه

140/000

7 روزه

96/000

دورو

 
صفحه1 از4